جستجو
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

سر فصل ها

سرفصل ها ارائه نشده است

درباره دوره

Spss یک نرم افزار کاربردی و شناخته شده در علوم انسانی است، از این نرم افزار ویرایش های مختلفی ارائه شده است20
رشته هایی که به این نرم افزار سروکار دارد، انواع گرایش های روانشناسی، گرایشهای رشته مشاوره، روانسنجی، روانشناسی اجتماعی و سایر علوم انسانی و برخی از گرایشات مدیریت است. در واقع هر کجا که از پرسشنامه ها و آزمونها استفاده شود Spss نقش اساسی برای تحلیل داده ها دارد و نیاز به آن احساس می شود، علاوه بر رشته های علوم انسانی و اجتماعی، رشته های پزشکی و سلامت نیز از این نرم افزار برای تحلیل داده های خود استفاده می کنند.
روند کار با spss این گونه است که پیش از وارد کردن داده ها ابتدا باید متغیرهای خود را تعریف کنیم. یعنی برای نرم افزار Spss مشخص کنیم که چند سوال داریم، چه متغیرهایی مورد نظر است، و چه نوع داده هایی را می خواهیم وارد کنیم و اما مهم تر از آن و قبل از تعریف متغیر ها، باید بدانیم چه نوع کاری می خواهیم انجام دهیم به عبارتی دیگر باید بدانیم قصد انجام چه نوع آزمون و عملیاتی را داریم، چون روش وارد کردن داده ها، بسته به نوع آزمون متفاوت خواهد بود، پس تا زمانی که نمی دانیم چه آزمونی باید انتخاب کنیم، بهتر است داده های خود را وارد نکنیم…

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

سرفصل های آموزشی SPSS 23
1-تاریخچه نرم افزار
2-شروع کار با نرم افزار بخش اول
3-شروع کار با نرم افزار بخش دوم
4-معرفی اجمالی منوهای نرم افزار بخش اول
5-معرفی اجمالی منوهای نرم افزار بخش دوم
6-وارد کردن داده ها از یک فایل متنی به نرم افزار
7-معرفی کلی متغیرها و دسته بندی آنها در دو حالت (پیوسته ، گسسته) و (کمی ، کیفی)
8-نحوه ایجاد متغیرها و تنظیمات مربوط به متغیرها و وارد کردن داده بخش اول
9-نحوه ایجاد متغیرها و تنظیمات مربوط به متغیرها و وارد کردن داده بخش دوم
10-نحوه ایجاد متغیرها و تنظیمات مربوط به متغیرها و وارد کردن داده بخش سوم
11-نحوه استفاده از Help نرم افزار
12-معرفی روند Frequencies (ایجاد جداول فراوانی و نمودارهای Pie و Bar و Histogram) بخش اول
13-معرفی روند Frequencies (ایجاد جداول فراوانی و نمودارهای Pie و Bar و Histogram) بخش دوم
14-معرفی روند Descriptive و محاسبه شاخص های میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، واریانس، چولگی و سایر شاخص های مرکزی و پراکندگی
15-معرفی روند Explore و محاسبه شاخص های مرکزی یک متغیر پیوسته به تفکیک یک متغیر گسسته بخش اول
16-معرفی روند Explore و محاسبه شاخص های مرکزی یک متغیر پیوسته به تفکیک یک متغیر گسسته بخش دوم
17-معرفی روند Crosstabs و معرفی آزمون کای – اسکور (خی دو) بخش اول
18-معرفی روند Crosstabs و معرفی آزمون کای – اسکور (خی دو) بخش دوم
19-معرفی روند Bivariate Correlation و همبستگی بین متغیرها بخش اول
20-معرفی روند Bivariate Correlation و همبستگی بین متغیرها بخش دوم
21-معرفی روند Partial Correlation
22-نحوه ترسیم نمودار ميله اي و کلیه تنظیمات مربوط به آن بخش اول
23-نحوه ترسیم نمودار ميله اي و کلیه تنظیمات مربوط به آن بخش دوم
24-نحوه ترسیم نمودار خطي و کلیه تنظیمات مربوط به آن
25-آموزش آزمون فرض و انواع آن
26-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین یک جامعه با یک عدد ثابت با استفاده از One Sample T Test
27-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین یک جامعه زوجی با استفاده از Paired Sample T Test
28-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین دو جامعه مستقل با استفاده از Independent Sample T Test بخش اول
29-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین دو جامعه مستقل با استفاده از Independent Sample T Test بخش دوم
30-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین بیش از دو جامعه مستقل با استفاده از ANOVA بخش اول
31-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین بیش از دو جامعه مستقل با استفاده از ANOVA بخش دوم
32-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین بیش از دو جامعه مستقل با استفاده از ANOVA بخش سوم
33-معرفی کامل منوی Data ـ گزينه Sort Cases
34-معرفی کامل منوی Data ـ گزينه Merge Files
35-معرفی کامل منوی Data ـ گزينه Split File
36-معرفی کامل منوی Data ـ گزينه Select Cases
37-معرفی کامل منوی Data ـ گزينه Weight Cases
38-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزينه Compute Varialbe
39-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزينه Count Values
40-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزينه Recode Variables (متغير مشابه ، متغير ديگر ، اتوماتيك) بخش اول
41-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزينه Recode Variables (متغير مشابه ، متغير ديگر ، اتوماتيك) بخش دوم
42-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزينه Recode Variables (متغير مشابه ، متغير ديگر ، اتوماتيك) بخش سوم
43-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزينه Recode Variables (متغير مشابه ، متغير ديگر ، اتوماتيك) بخش چهارم
44-معرفی منوی Regression و آموزش کامل استفاده از رگرسیون خطی ساده بخش اول
45-معرفی منوی Regression و آموزش کامل استفاده از رگرسیون خطی ساده بخش دوم
46-معرفی منوی Regression و آموزش کامل استفاده از رگرسیون خطی ساده بخش سوم
47-معرفی آزمون های ناپارامتری در نرم افزار SPSS 23
48-معرفی آزمون ناپارامتری Binomial
49-معرفی آزمون ناپارامتری Chi Square
50-معرفی آزمون ناپارامتری One Sample K-S
51-معرفی آزمون ناپارامتری Two Independent Samples
52-معرفی آزمون ناپارامتری Kruskal Wallis
شماره مجوز : 800093054108
توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
محمد شهیدیshahidi
خرید آموزش اس پی اس اس 23
سطح آموزش: مقدماتی ،متوسطه ،پیشرفته
مدت آموزش:
6 ساعت
30 دقیقه
30000هزارتومان
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم