سر فصل ها

سرفصل ها ارائه نشده است

درباره دوره

آشنایی با تکنیک رنگ و روغن ومعرفی ابزار ها

کشیدن طبیعت بی جان با تکنیک رنگ وروغن (1)

کشیدن طبیعت بی جان با تکنیک رنگ وروغن (2)

کشیدن طبیعت بی جان با تکنیک رنگ وروغن (3)

کشیدن طبیعت بی جان با تکنیک رنگ وروغن (4)

کشیدن طبیعت بی جان با تکنیک رنگ وروغن (5)

کشیدن طبیعت بی جان با تکنیک رنگ وروغن (6)

کشیدن طبیعت بی جان با تکنیک رنگ وروغن (7)

کشیدن طبیعت بی جان با تکنیک رنگ وروغن (8)

کشیدن طبیعت بی جان با تکنیک رنگ وروغن (9)

کشیدن طبیعت بی جان با تکنیک رنگ وروغن (10)

کشیدن طبیعت بی جان با تکنیک رنگ وروغن (11)

کشیدن طبیعت بی جان با تکنیک رنگ وروغن (12)

کشیدن طبیعت بی جان با تکنیک رنگ وروغن (13)

کشیدن طبیعت بی جان با تکنیک رنگ وروغن (14)

آشنایی با هارمونی رنگی در تکنیک رنگ وروغن (1)

آشنایی با هارمونی رنگی در تکنیک رنگ وروغن (2)

آشنایی با هارمونی رنگی در تکنیک رنگ وروغن (3)

شماره مجوز:800093023714

توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
عباس بهنیاbehnia
خرید آموزش تکنیک رنگ روغن
سطح آموزش:
مدت آموزش:
5h
5m
قیمت گذاری نشده است
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم