جستجو
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

سر فصل ها

1- مقدمه فصل اول
2- بررسی اصول اولیه Java
3- بررسی کلی دوره آموزش
4- جاوا چیست ؟
5- بررسی تفاوت های JRE و JDK
6- نصب JDK روی سیستم
7- کار در محیط JDK
8- دانلود و استفاده از NetBeans
ادامه سرفصل در اطلاعات دوره

درباره دوره

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

سرفصل های آموزشی JAVA :

1- مقدمه فصل اول

2- بررسی اصول اولیه Java

3- بررسی کلی دوره آموزش

4- جاوا چیست ؟

5- بررسی تفاوت های JRE و JDK

6- نصب JDK  روی سیستم

7- کار در محیط JDK

8- دانلود و استفاده از NetBeans

9- دانلود و نصب IntelliJ

10- خلاصه توضیحات فصل اول

11- مقدمه فصل دوم

12- ایجاد JavaProject توسط IntelliJ

13- نحوه اجرا کردن برنامه از طریق خط فرمان

14- بررسی و کاربرد عبارات در Java

15-Comment گزاری در Java

16-بررسی Comment ها و کدها

17-نکاتی ساده در مورد Package در Java

18-Packageها چگونه برنامه را تحت تاثیر قرار میدهند

19- بررسی NetBeans

20-یادآوری فصل دوم

21- مقدمه فصل سوم

22- کار با متغیرها (Variables)

23- بررسی انواع داده اولیه

24- ذخیره انواع داده های Java

25- استفاده از عملگرهای ریاضی

26- ترتیب اثر عملگر ها

27- بررسی چگونگی کارکرد اولویت اپراتور ها

28 -کار با داده ها

29- ایجاد تغییرات داخل کد

30- یادآوری فصل سوم

31- مقدمه فصل چهارم

32- بررسی رفتار منطق شرطی

33- تخصیص های شرطی

34- بررسی عبارت Ifelse

35-استفاده از چندین شرط

36-بررسی If های تو در تو

37 -تعریف کردن متغییر ها داخل یک Block

38-عملگرهای منطقی

39-مقایسه And منطقی و And شرطی منطقی

40-بررسی برنامه Calcengaine

41-نحوه ایجاد Loop  در Java

42-شناساندن Array ها به سیستم

43-پیمایش Array توسط حلقه For Each

44-دستور Switch

45- مقایسه چندین مقدار در Ealcengaine

46-خلاصه توضیحات فصل چهارم

47-مقدمه فصل پنجم

48- طبقه بندی در جاوا

49- تعریف کردن یک متغییر در Clsses

50- بررسی تکنیک Encapsulation

51- تحت تاثیر قرار دادن Classes توسط

Applying Access Modifiers

52- نامگذاری Classes

53- بررسی نام MethoDها

54-خروج از Method

55-Method دارای دستور Return

56-اشاره گر های خاص Java

57-غنی سازی Calcengain  توسط Method ها و  Class ها

58-پنهان سازی جزئیات در Ealcengaine

59- ارتقا دادن برنامه ماشین حساب توسط Accessore

60-خلاصه توضیحات فصل پنجم

61-مقدمه فصل ششم

62-بررسی امکانات بیشتر Java

63-دادن Field های اولیه به Java

64-بررسی Constructor

65-نگاهی به Class Passenger

66- کار با برنامه CalcEngine

67- بررسی بلوک های مقدار دهی

68- راههای مختلف به وجود آوردن object ها توسط field ها

69- خلاصه توضیحات فصل ششم

70- مقدمه فصل هفتم

71- اضافه کردن پارامتر ها در Java

72-بررسی Overloading

73 – بهبود دادن Flight  توسط Overloading

74- بهبود دادن CalcEngine  توسط Overloading

75- تعیین تعداد متغیر ها در Parametr

76- بررسی نکات مهم بخش هفتم

77-مقدمه فصل هشتم

78-بررسی وراثت در Java

79-اضافه کردن رفتار های جدید به clss مشتق شده

80-بررسی Object class

81- بررسی مسئله برابری

82-بررسی Refrence Super

83- جلوگیری از تغییر مقادیر default توسط class

84- بررسی Inheritance and Constructors

85- بهبود دادن CalcEngine

86-خلاصه توضیحات فصل هشتم

87- مقدمه فصل نهم

88-بررسی Class String

89-برابری String ها

90- تبدیل غیر String به String

91-دستکاری String ها توسط StringBilder

92-استفاده از wrapper class

93-کار با انواع داداه اولیه

94- بررسی مقایسه و برابری در wapper Class ها

95 – استفاده از final برای جلوگیری از تغییرات در  Field

96-بهبود دادن CalcEngine

97-بهبود دادن CalculateHelper

98- خلاصه مطالب فصل نهم

99-مقدمه فصل دهم

100-بررسی Error Handlling

101-Handell کردن Exception

102- بررسی Exceptions and Methods

103-Handell کردن Exceptionو پرتاب ان ها توسط Code

104-بهبود دادن CalcEngine

105-خلاصه مطالب فصل دهم

106-مقدمه فصل یازدهم

107-package در Java

108- بوجود آمدن Namespace توسط Package ها

109-بررسd Tayp های موجود در Package

110- بررسی حد و مرز در Package ها

111- اصلاح پروژه ماشین حساب

112-کپی و انتقال Package ها به کامپیوتر دیگر

113- تبدیل Package  به یک فایل Jar

114-خلاصه مطالب فصل یازدهم

115-مقدمه فصل دوازدهم

116- بررسی Interface در جاوا

117-کار با Interface

118-پیاده سازی چندین Interface در جاوا

119-اعلان Interface

120-بالا بردن قابلیت های ماشین حساب

121-ایجاد class مشابه Helper با استفاده از Interface

122-اضافه کردن توان به ماشین حساب

123-خلاصه مطالب فصل دوازدهم

124-مقدمه فصل سیزدهم

125-اعضای Static

126-آماده سازی class قبل از استفاده توسط Static

127-Tayp های تو در تو

128- ارتباطات بین classها

129-ایجاد class  های بی نام توسط Java

130-خلاصه مطالب فصل سیزدهم

نرم افزارهای موجود در این مجموعه :

IntelliJ IDEA Ultimate

– IntelliJ IDEA Ultimate 2016

Java SE Runtime Environment

– sun java 8.0.102 x64

– sun java 8.0.102 x86

JDK

– Java SE Development Kit v7 x64

– Java SE Development Kit v7 x86

– Java SE Development Kit v8  x64

– Java SE Development Kit v8  x86

NetBeans IDE

– NetBeans IDE 8.1

Runtime

– Adobe AIR 21.0.0.176

– Adobe Flash Player 21 (IE)

– Adobe Flash Player 21 (Non-IE)

– Adobe Flash Player 21 (Uninstaller)

– Adobe Flash Player 21 (Windows)

– Adobe Shockwave Player 12

– DirectX 9.29.1974

.NET Framework 3.5 SP1

– .NET Framework 4.0.30319.1

–  .NET Framework 4.5.3

– .NET Framework 4.6.1

– Windows Installer 4.5 (XP)

– OpenGL 4

– RuntimePack 15.12.20

– VC Redist Installer 1.6.0

توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
جیم ویلسونjeem
خرید آموزش جامع جاوا
سطح آموزش: مقدماتی تاپیشرفته
مدت آموزش:
7 ساعت
43 دقیقه
22000تومان
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم