جستجو
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

سر فصل ها

معرفی استاد
درس اول
درس دوم
درس سوم
ادامه ویدئو ها

درباره دوره

 

آموزش حسابان رشته ریاضی فیزیک سال یازدهم

1 – معرفی استاد
2 – دنباله حسابی – حل چند مثال
3 – حل چند نمونه مثال دنباله حسابی
4 – دنباله هندسی – مجموع جملات دنباله هندسی – حد مجموع
5 – معادله درجه دوم – رابطه بین ضرایب و ریشه های معادله درجه دوم
6 – حل چند مثال معادله درجه دوم – صفرهای تابع
7 – نمودار معادله درجه دوم – حل چند نمونه مثال
8 – برد تابع درجه دوم – معادله های دو مجذوری
9 – حل تمرین معادله های دو مجذوری – روش هندسی حل معادله ها
10 – معادلات گویا – حل چند نمونه تمرین
11 – معادلات شامل عبارات گنگ
12 – قدر مطلق و ویژگی های آن – رسم توابع شامل قدر مطلق
13 – ویژگی های قدر مطلق – معادله های قدر مطلق
14 – انتقال توابع – حل نامعادله های قدر مطلقی
15 – معادله خط – فاصله دو نقطه در صفحه مختصات
16 – طرز نوشتن معادله خط – شرط موازی و عمود بودن دو خط
17 – فاصله یک نقطه از یک خط
18 – فاصله دو خط موازی
19 – حل تمرین و مثال
20 – تابع – نمایش تابع با نمودار ون – نمایش تابع با زوج مرتب – تشخیص تابع از روی نمودار – ضابطه تابع
21 – مقدار یک تابع – برد یک تابع
22 – توابع چند ضابطه ای
23 – تساوی دو تابع – انتقال نمودار ها
24 – رسم نمودار توابع مختلف
25 – تابع گویا – تابع رادیکالی – اعمال جبری روی توابع
26 – تشخیص دامنه از رو توابع
27 – ترکیب توابع – دامنه تابع مرکب
28 – مفهوم تابع یک به یک – تابع وارون
29 – دامنه و برد تابع وارون – نقاط تلاقی منحنی های قرینه
30 – ترکیب توابع
31 – جزء صحیح اعداد حقیقی – خواص جزء صحیح
32 – توابع نمایی – رسم توابع نمایی – برد تابع نمایی
33 – معادله های نمایی – نامساوی های نمایی
34 – تابع لگاریتمی – دامنه توابع لگاریتمی
35 – تبدیل تساوی نمایی و لگاریتمی به هم – قوانین لگاریتم
36 – ادامه قوانین لگاریتم – معادله های لگاریتمی
37 – نامعادلات لگاریتمی – تعیین محدوده تغییرات لگاریتم اعداد
38 – واحد های اندازه گیری زاویه
39 – زاویه های مثلثاتی – نسبت های مثلثاتی زوایای متمم
40 – تعیین نسبت های مثلثاتی کمان ها – تابع متناوب و دوره های تناوب
41 – رسم نمودار نسبت های مثلثاتی – فرمول های مثلثاتی
42 – اثبات فرمول های توابع مثلثاتی
43 – مفهوم حد – روشهای نشان دادن همسایگی و همسایگی محذوف – همسایگی چپ و راست
44 – توابعی که حد آنها موجود نیست – حد های یک طرفه – بحث در مورد حد تابع در یک نقطه
45 – قضایای حد
46 – حد در جزء صحیح – صفر حدی و صفر مطلق
47 – مفهوم حد با حل مثال – تعیین همسایگی چپ و راست در دایره مثلثاتی
48 – حد توابع چند جمله ای – رفع ابهام توابع چند جمله ای توسط اتحاد ها
49 – چند مثال حد تابع – قضیه افشردگی
50 – محاسبه حد توابع مثلثاتی
51 – تعریف پیوستگی
52 – ارتقاء یک تابع به تابع پیوسته ، در یک نقطه – قضایای پیوستگی
53 – حل تمرین فصل دنباله ها
54 – حل تمرین فصل تابع
55 – حل تمرین فصل لگاریتم و توابع مثلثاتی
56 – حل تمرین فصل حد تابع
57 – حل تمرین حد توابع مثلثاتی – حد جزصحیح

توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
نژاد مبشرmobasher
خرید آموزش حسابان (رشته ریاضی فیزیک) سال یازدهم
سطح آموزش:
مدت آموزش:
29 ساعت
10 دقیقه
44000تومان
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم