70%
تخفیف

سوالات شب امتحانی ریاضی نهم

بدون امتیاز 0 رای
۷۵,۰۰۰ تومان

در دوره آموزشی سوالات شب امتحانی ریاضی نهم استاد نژادمبشر به حل نمونه سوالات ریاضی نهم می پردازد.با دیدن این ویدیو نمره خوب را کسب کنید.

54
۷۵,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

سوالات شب امتحانی ریاضی دهم

بدون امتیاز 0 رای
۱۰۵,۰۰۰ تومان

در دوره آموزشی سوالات شب امتحانی ریاضی دهم استاد نژادمبشر به حل نمونه سوالات ریاضی دهم می پردازد.با دیدن این ویدیو نمره خوب را کسب کنید.

25
۱۰۵,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

سوالات شب امتحانی ریاضی یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
۱۰۵,۰۰۰ تومان

در دوره آموزشی سوالات شب امتحانی ریاضی یازدهم استاد نژادمبشر به حل نمونه سوالات ریاضی یازدهم می پردازد.با دیدن این ویدیو نمره خوب را کسب کنید.

23
۱۰۵,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

سوالات شب امتحانی ریاضی هشتم

بدون امتیاز 0 رای
۷۵,۰۰۰ تومان

در دوره آموزشی سوالات شب امتحانی ریاضی هشتم استاد نژادمبشر به حل نمونه سوالات ریاضی هشتم می پردازد.با دیدن این ویدیو نمره خوب را کسب کنید.

21
۷۵,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

سوالات شب امتحانی ریاضی هفتم

بدون امتیاز 0 رای
۷۵,۰۰۰ تومان

در دوره آموزشی سوالات شب امتحانی ریاضی هفتم استاد نژادمبشر به حل نمونه سوالات ریاضی هفتم می پردازد.با دیدن این ویدیو نمره خوب را کسب کنید.

16
۷۵,۰۰۰ تومان