آموزش کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع

آموزش کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع (آمار ۲ رشته های علوم پایه) کاربرد آمار و احتمال در مهندسی…

2
۱۳۰,۰۰۰ تومان