آموزش آمار و کاربرد آن در مدیریت

آموزش آمار و کاربرد آن در مدیریت ضرورت روزافزرون استفاده از روش های آمار باعث شده که دانشگاه ها درس…

36
۲۰۰,۰۰۰ تومان