آموزش عود (بربط)

آموزش عود (بربط) بربت (بربط)  یا عود سازی ایرانی از رده ساز های زهی زخمه ای است.  که در خاورمیانه…

6
۱۲۰,۰۰۰ تومان