جستجو
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

سر فصل ها

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
ادامه در توضیحات

درباره دوره

فصـل 1 مولکـول هـای اطلاعاتـی- نوکلئیک اسیدها- همانندسازی دنا- پروتئین  ها

فصل2 جریـان اطلاعات در یاختـه- رونویسی- به سوی پروتئین- تنظیم بیان ژن

فصل3 انتقال اطلاعات در نسل ها- مفاهیم پای- انواع صفات

فصل 4 تغییر در اطلاعات وراثتی- تغییر در مادۀ وراثتی جانداران- تغییر در جمعیت ها- تغییر در گونه ها

فصـل 5 از مــاده به انـــرژی- تأمین انرژی-  اکسایش بیشتر- زیستن مستقل از اکسیژن

فصــل6 از انــرژی به مــاده- فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیای- واکنش های فتوسنتزی- فتوسنتز در شرایط دشوار

فصل 7 فناوری های نوین زیستی- زیست فناوری و مهندسی ژنتیک- فناوری مهندسی پروتئین و بافت- کاربردهای زیست فناوری

فصــل 8 رفتـارهـای جانـوران- اساس رفتار- انتخاب طبیعی و رفتار- ارتباط و زندگی گروهی

توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
محمد ملکیmalek
دانشجوی رشته پزشکی _طراح سوالات آزمون های سراسری گاج _نویسنده کتاب های مهر و ماه _مدرس زیست در مدارس تخته سیاه تهران
خرید زیست شناسی سال دوازدهم
سطح آموزش:
مدت آموزش:
21 ساعت
41 دقیقه
60000تومان
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم