مدرس جوان و آینده داری که شناخت خوبی از علم اقتصاد دارد.