رزتا استون زبان را به صورت ذاتی به شما آموزش می دهد، همانطور که زبان مادری خود را آموختیــد. این کار در رزتا استون بوسیله ارتباط کلمات با اشیاء و اتفاقات اطراف شما صورت می گیرد.
گوینده های بومی و هزاران تصویر از دنیای واقعی به شما کمک می کنند، از ابتدا به زبان جدید فکـر کنید.

5/5 (1 نظر)