• نویسنده کتاب ۲۸ گام موثر در متلب
  • نویسنده مقالات متعدد در زمینه متلب
  • مدرس متلب در مجتمع فنی و دیگر سایت های آموزشی