• دارای مدرک کارشناسی ارشد حسابداری
  • عضو انجمن حسابداران  خبره ایران
5/5 (1 نظر)