• دارای مدرک کارشناسی ارشد حسابداری
  • عضو انجمن حسابداران  خبره ایران