کارشناسی آسیب شناسی اجتماعی
معلم رسمی آموزش و پرورش
بیست و هشت سال سابقه تدریس در مدارس برتر تهران
جزء منتخبین جشنواره الگوهای برتر تدریس
از مدرسین برتر لوح دانش
تخصص در تدریس پایه های اول ، دوم و سوم دبستان