مهندس و کارشناس ارشد عمران

بیش از ۱۵ سال در بخش اجرا

و بیش ۱۰ سال در بخش تدریس دروس عمرانی

مدرس درس متره و برآورد