• کارشناس ریاضی محض از دانشگاه الزهرا

  • کارشناسی ارشد ریاضی محض(آنالیز) از دانشگاه دامغان

  • مدرس دانشگاه پیام نور واحد تهران

  • مدرس دانشگاه آزاد تهران مرکز و دانشگاه جامع علمی کاربری

0/5 (0 نظر)